Về việc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện xóa nợ đọng của các hợp tác xã

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 123 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện xóa nợ đọng của các hợp tác xã

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1252/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ từ ngân sách Trung cho ngân sách địa phương để

thực hiện xóa nợ đọng của các hợp tác xã

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 11374/BTC-TCDN ngày 24 tháng 8 năm 2007) về việc báo cáo tình hình xử lý nợ đọng của hợp tác xã theo Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 2 tháng 10 năm 2001 và Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 5 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Trích 7.703 triệu đồng (bảy ngàn bảy trăm lẻ ba triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện xóa nợ đọng của hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính xem xét việc hỗ trợ các địa phương cụ thể theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;

- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NN&PTNT;

- Ngân hàng Nhà nước VN;

- Liên minh Hợp tác xã VN;

- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,

                                              Văn Trọng Lý;

  Website CP, các Vụ: NN, TH;

- Lưu: VT, KTTH (3).22

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1252TTG.HTM

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :