Về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho cácđịa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 215 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho cácđịa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1714/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các

địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 348/TTr-PCLBTW ngày 04 tháng 12 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9012/BKH-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2007), Tài chính (công văn số 17189/BTC-NSNN ngày 18 tháng 12 năm 2007), Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 85/BC-LĐTBXH ngày 26 tháng 11 năm 2007, công văn số 4663/LĐTBXH-BTXH ngày 07 tháng 12 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Trích 47 tỷ đồng (bốn mươi bẩy tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó: Ninh Bình 3,3 tỷ đồng, Quảng Trị: 1,7 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế: 5,0 tỷ đồng, Quảng Nam: 11,0 tỷ đồng, Quảng Ngãi: 7,0 tỷ đồng, Bình Định: 9,0 tỷ đồng, Phú Yên: 5,0 tỷ đồng để mua giống cây trồng; Kon Tum: 5,0 tỷ đồng để khắc phục hậu quả về dân sinh.

2. Xuất cấp (không thu tiền) 26.165 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho dân bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó Ninh Bình 3.275 tấn, Thanh Hóa 3.000 tấn, Nghệ An 2.000 tấn, Hà Tĩnh 1.000 tấn, Quảng Bình 3.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên Huế 7.390 tấn, Quảng Nam 3.000 tấn, Phú Yên 2.000 tấn, Kon Tum 500 tấn.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo, kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả mưa lũ.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra việc sử dụng kinh phí, lương thực được hỗ trợ từ Trung ương của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TTg, các PTTg CP;

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ: KTTH, ĐP, TH, VX,

  Website Chính phủ;

- Lưu: VT, NN (5)

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1714TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :