Về việc cử ông Nguyễn Đình Khương, kiêm giữ chức Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 96 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc cử ông Nguyễn Đình Khương, kiêm giữ chức Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 615/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

Hà Nội, ngày 15  tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử ông Nguyễn Đình Khương, kiêm giữ chức

Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

_____

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1180/TTr-BNV ngày 27 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Đình Khương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các thành viên UB QG về NCTVN;

- Văn phòng UBQG về NCTVN;

- VPCP: BTCN, các PCN Trần Quốc Toản,

   Nguyễn Quốc Huy,  Website CP;

   các Vụ KTTH, VX, TCCB,

- Lưu : VT, VPBCS (2), H

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 Nguyễn Sinh Hùng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD615TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :