Về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Hậu Giang

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 167 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Hậu Giang

   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1468/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Hậu Giang

________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghi của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích 40 (bốn mươi) tỷ đồng từ nguồn dự phòng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 để bổ sung cho tỉnh Hậu Giang thực hiện đầu tư xây dựng công trình Kè kênh Xáng Xà No giai đoạn II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,

 Website CP, các Vụ: NN, ĐP;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). 19

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1468TTG.HTM

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :