Về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Thìn, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 214 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Thìn, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 101/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Thìn, giữ chức Ủy viên

Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam

_____

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công thương tại văn bản số 3322/TTr-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 172/TTr-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đức Thìn, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ông Vũ Đức Thìn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các PCN

   Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý,

  các Vụ TCCB, CN, ĐMDN; Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký) 

 

 Nguyễn Sinh Hùng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD101TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :