Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quân, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 85 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quân, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1376/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quân, giữ chức

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

    ______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 2678-CVNS/BTCTW ngày 08 tháng 10 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 04/CV-BCS ngày 16 tháng 7 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2299/TTr-BNV ngày 13 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyền Quân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Quân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Ban: Tổ chức TW, Tuyên giáo TW;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ KG, TCCB, Website CP;

- Lưu: VT, VPBCS (2), H.28

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1376TTG.HTM

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :