Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Máy bơm chữa cháy - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 200 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Máy bơm chữa cháy - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

   

BỘ TÀI CHÍNH

____________

Số: 38/2007/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành:

Máy bơm chữa cháy - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Tiêu chuẩn ngành: Máy bơm

 chữa cháy - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia, ký hiệu là TCN 10: 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

 thuộc Chính phủ;

- Các cơ quan Trung ương của các

 đoàn thể;

- Viện KSNDTC;

- Tòa án NDTC;

- Kiểm toán NN;

- Công báo;

- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);

- Các DTQG khu vực;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ TC;

- Lưu: VT, Cục DTQG.          

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD38BTC.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :