Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 131 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI- BỘ NỘI VỤ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

--------------------

Số:   818/2007/QĐ-BKH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

  Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

  ____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06  tháng 6  năm 2003  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Người phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Văn hóa - Thông tin;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Hội Nhà báo Việt Nam;

- Trang tin điện tử của Chính phủ;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố

  trực thuộc Trung ương;

- Ban quản lý KCN, KCX, KKT;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp

- Công báo;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;

- Người phát ngôn của Bộ;

- Lưu: Văn thư, Vụ TCCB (3 bản).

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Võ Hồng Phúc

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD818BKH.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :