Tư vấn kế toán

Bảo quản, lưu giữ tài liệu kế toán
Bảo quản, lưu giữ tài liệu kế toán
  • Tư vấn kế toán
  • 10 tháng 6, 2011

Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ..... Theo quy định tại điều 40 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc ...

Trang: 123

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật