Tư vấn đầu tư

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CÓ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CÓ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu ...

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh ...

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đấu tư vào VN
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy ...

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh ...

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH (đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh ...

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (áp dụng đối với sự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (áp dụng đối với sự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 6, 2011

CƠ SỞ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ...

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 tháng 6, 2011

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài Khi có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến mục tiêu đầu tư, quy mô dự án ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 tháng 6, 2011

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI A. ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ 1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm các tài liệu: a) Văn bản đăng ký dự án đầu ...

ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh ...

CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư). LUẬT SƯ TƯ VẤN: Nhà ...

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn quản lý dự án
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: (Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư). LUẬT SƯ ...

CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn lập dự án
 • 24 tháng 6, 2011

A- CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN THẨM TRA ĐẦU TƯ: - Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. - Dự án đầu tư có quy mô vốn từ ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN ...

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
 • Tư vấn đầu tư
 • 24 tháng 6, 2011

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ: Đầu tư trực tiếp: Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh ...

Cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài
Cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Luật Đầu tư và Nghị định 78/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: - Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty ...

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư
Thủ tục thẩm định dự án đầu tư
 • Tư vấn lập dự án
 • 10 tháng 6, 2011

Các dự án đầu tư thuộc nhóm B : thời hạn thẩm định không quá 25 ngày, trong đó thời gian thẩm định tại Sở Kế hoạch Đầu tư không quá 15 ngày làm việc. 1- Nội dung thẩm định dự án đầu ...

Xin giấy phép đầu tư nước ngoài
Xin giấy phép đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 10 tháng 6, 2011

Bắc việt luật chuyên tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, cung cấp hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép, vì thế ...

Dịch vụ và Thủ tục lập dự án đầu tư cho dự án
Dịch vụ và Thủ tục lập dự án đầu tư cho dự án
 • Tư vấn lập dự án
 • 10 tháng 6, 2011

1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nộI dung sau: a) Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư; b) Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị ...

Tư vấn pháp luật Dự án
Tư vấn pháp luật Dự án
 • Tư vấn lập dự án
 • 10 tháng 6, 2011

Dịch vụ tư vấn dự án – lập dự án đầu tư của chúng tôi sẽ đem lại cho quý vị sự an tâm về chất lượng và sự đảm bảo về pháp lý. Nội dung công việc các luật sư của chúng tôi cam kết ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật