Trách nhiệm của đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận
Theo quy định tại điều 13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc Hội khóa 11  thì trách nhiệm của đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định như sau: Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có trách nhiệm kê khai thuế đầy đủ, chính xác, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai; nộp tờ khai hải quan cho cơ quan hải quan, tính thuế và nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
  • TAG :