Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh tác động môi trường bổ sung

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 6 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: + Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi cục Bảo vệ môi trường viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. + Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, Chi cục Bảo vệ Môi trường có thông báo bằng văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. + Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế (khi cần thiết) và thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ theo phương pháp chuyên gia (không tổ chức họp Hội đồng mà tiến hành lấy ý kiến nhận xét bằng văn bản). Nhưng trường hợp Dự án mang tính chất nhạy cảm về môi trường có thể tiến hành tổ chức cuộc họp Hội đồng. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện trình UBND phê duyệt, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức biết lý do không thể phê duyệt. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên môi trường trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt (trường hợp nếu UBND tỉnh không chấp thuận phê duyệt Dự án thì UBND tỉnh sẽ trả lời bằng văn bản cho Chủ Dự án cũng như Sở Tài nguyên và Môi trường biết lý do không thể phê duyệt). + Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến Chi cục Bảo vệ môi trường để nhận Hồ sơ đã phê duyệt theo thời gian ghi trên Phiếu hẹn. 3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thành phần, số lượng hồ sơ: + Một (01) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại phụ lục 11 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT (có bản hướng dẫn kèm theo). + Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được đóng thành quyển theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 và cấu trúc nội dung bản báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu tại Phụ lục 10 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (có hướng dẫn kèm theo). + Một (01) bản sao bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được phê duyệt trước đó của dự án. + Một (01) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường trước đó của dự án. + Một (01) bản báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Bảo vệ môi trường nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu (không tính trong thời gian Chủ Dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. Lệ phí: Lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): + Một (01) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại phụ lục 11 . + Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được đóng thành quyển theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 và cấu trúc nội dung bản báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu tại Phụ lục 10. + Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo mẫu được quy định tại Phụ lục 14 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. + Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành ngày 23 tháng 8 năm 2006). + Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2008). + Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 9 năm 2006). + Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2009).  
  • TAG :