Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 248 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi cục Bảo vệ môi trường viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, Chi cục Bảo vệ Môi trường có thông báo bằng văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu trình Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế (khi cần thiết) và thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện trình UBND phê duyệt, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức biết lý do không thể phê duyệt Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt. Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến Chi cục Bảo vệ môi trường để nhận Hồ sơ đã phê duyệt theo thời gian ghi trên Phiếu hẹn. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thành phần, số lượng hồ sơ: - 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu tại Phụ lục 6 (Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); - 07 (bảy) hoặc 09 (chín) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển trang phụ bìa theo mẫu tại Phụ lục 7 và cấu trúc báo cáo theo phụ lục 4 (Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); - 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Bảo vệ môi trường nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu (không tính trong thời gian Chủ Dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ). Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tố chức. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. Lệ phí: Lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): + 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu tại Phụ lục 6 + 07 (bảy) hoặc 09 (chín) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển trang phụ bìa theo mẫu tại Phụ lục 7 và cấu trúc báo cáo theo phụ lục 4 + Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM theo mẫu được quy định tại Phụ lục 08 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. + Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 9 năm 2006). + Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2009).  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :