Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép điều tra, đánh giá, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 4 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ theo mẫu nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để UBND cấp huyện tham gia bằng văn bản. Sau đó, tổ chức, cá nhân nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường 02 bộ hồ sơ hoàn chỉnh Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hợp lệ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép Lệ phí: 50.000 đồng Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01-a/GĐNDĐ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu đính kèm) Mẫu số 01-b/GĐNDĐ Hướng dẫn lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất) (Mẫu đính kèm) Mẫu số 01-c/GĐNDĐ Hướng dẫn lập đề án thăm dò nước dưới đất (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất) (Mẫu đính kèm) Mẫu số 02-a/GĐNDĐ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất (Mẫu đính kèm) Mẫu số 02-b/GĐNDĐ Hướng dẫn lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất) (Mẫu đính kèm) Mẫu số 02-c/GĐNDĐ Hướng dẫn lập đề án khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất) (Mẫu đính kèm) Mẫu số 03-a/GĐNM Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (Mẫu đính kèm) Mẫu số 03-b/GĐNM Hướng dẫn lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt) (Mẫu đính kèm) Mẫu số 03-c/GĐNM Hướng dẫn lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt) (Mẫu đính kèm) Mẫu số 04-a/GĐXNT Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu đính kèm) Mẫu số 04-b/GĐXNT Hướng dẫn lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước) (Mẫu đính kèm) Mẫu số 04-c/GĐXNT Hướng dẫn lập đề án xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)(Mẫu đính kèm) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Tài nguyên nước năm 1998, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định Cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, Thông tư số 02/2005/TT-TNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc Cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước,    
  • TAG :