Thủ tục Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 6 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ - Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. + Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo bằng văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. + Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp sổ, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức biết lý do không thể cấp sổ. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp sổ, Sở Tài nguyên môi trường ra quyết định cấp sổ. + Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ để nhận Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo thời gian ghi trên Phiếu hẹn. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh * Thành phần + Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Mẫu A.Phụ lục I/Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006). + Bản sao quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. + Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có). Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận. * Số lượng: 03 bộ Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày tiếp theo kể từ ngày kết thúc việc xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng ký. Lệ phí: Không. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): + Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Mẫu A.Phụ lục I). + Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (theo mẫu tại phụ lục 1C ) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. + Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bàn hành danh mục chất thải nguy hại (có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 1 năm 2007). + Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập Hồ sơ, đăng ký, cấp phép, hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại (có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 1 năm 2007).  
  • TAG :