Thủ tục cấp phép khai thác nước mặt

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 4 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ theo mẫu nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để UBND cấp huyện tham gia bằng văn bản. Sau đó, tổ chức, cá nhân nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường 02 bộ hồ sơ hoàn chỉnh Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường Thời hạn giải quyết: * 20 ngày * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép * Lệ phí: 100.000 đồng * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/NM Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Mẫu số 02/NM Hướng dẫn lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt Mẫu số 03/NM Hướng dẫn lập báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp đang khai thác nước nhưng chưa có giấy phép) * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Tài nguyên nước năm 1998, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định Cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. - Thông tư số 02/2005/TT-TNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc Cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ  
  • TAG :