Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 19 lượt xem
  • 0 bình luận
Điều 28 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP quy định thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ là năm (05) ngày làm việc.
  • TAG :