Thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận
Theo quy định tại điều 14 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc Hội khóa 11  thì thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định như sau: Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá dùng để tính thuế theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm tính thuế.
  • TAG :