Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 197 lượt xem
  • 0 bình luận
Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010

   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 1729/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày  29  tháng  12  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước

thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010

_____

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 263/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thuỷ sản, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; các Ủy ban nhân dân: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; Hội đồng quản trị các Tập đoàn, các Tổng công ty 91,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010 ghi trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Giao các Bộ và Ủy ban nhân dân các thành phố chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nêu tại Điều 1 Quyết định này xây dựng phương án cổ phần hoá; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định hiện hành. 

2. Giao Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các thành phố thống nhất lịch trình và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các bước cổ phần hoá từng tổng công ty, bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu; hàng quý báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

b) Thành lập Tổ công tác gồm cán bộ cấp vụ và chuyên viên Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giúp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu các Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá; Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Kinh tế Trung ương;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,

  Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,

  Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp,

  Xây dựng, Giao thông vận tải, Thuỷ sản,

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Các UBND: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội;

- Các Tập đoàn, TCT thực hiện cổ phần hoá;

- VPCP: BTCN, các PCN,

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  các Vụ, Cục và các đơn vị thuộc VPCP, Công báo;

- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD1729TTG.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :