Luật doanh nghiệp

Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh
Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây: a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty; b) Chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết; c) Bị Toà án tuyên bố là mất tích, ...

Các quy định về điều hành kinh doanh của công ty hợp danh
Các quy định về điều hành kinh doanh của công ty hợp danh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc ...

Việc triệu tập họp Hội đồng thành viên Công ty hợp danh được thực hiện như thế nào?
Việc triệu tập họp Hội đồng thành viên Công ty hợp danh được thực hiện như thế nào?
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không ...

Các quy định về Hội đồng thành viên Công ty hợp danh
Các quy định về Hội đồng thành viên Công ty hợp danh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ...

Hạn chế đối với quyền của thành viên hợp danh
Hạn chế đối với quyền của thành viên hợp danh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. 2. ...

Tài sản của công ty hợp danh gồm những loại nào?
Tài sản của công ty hợp danh gồm những loại nào?
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty. 2. Tài sản tạo lập được mang tên công ty. 3. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên ...

Việc thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp trong Công ty hợp danh được quy định như thế nào?
Việc thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp trong Công ty hợp danh được quy định như thế nào?
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp trong Công ty hợp danh được quy định như sau: 1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam ...

Thế nào là Công ty hợp danh?
Thế nào là Công ty hợp danh?
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các ...

Các quy định về triệu tập họp Hội đồng thành viên Công ty hợp danh
Các quy định về triệu tập họp Hội đồng thành viên Công ty hợp danh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không ...

Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Quyền của thành viên góp vốn a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của ...

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh
Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Các quyền của thành viên hợp danh a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác ...

Các quy định về tiếp nhận và thời hạn cấp đăng ký kinh doanh
Các quy định về tiếp nhận và thời hạn cấp đăng ký kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

I. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ...

Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh
Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước. 2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ...

Các quy định của pháp luật về Tên Doanh nghiệp
Các quy định của pháp luật về Tên Doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

I. Tên doanh nghiệp 1. Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được và phải có hai thành tố sau đây: a) Thành tố thứ nhất: Loại hình ...

Quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh
Quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh, văn bản ...

Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh. 2. ...

Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. 2. Phối hợp xây dựng, ...

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp ...

Các quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh
Các quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ghi theo Hệ thống ngành kinh tế quốc dân, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh. 2. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không ...

Doanh nghiệp phải lưu giữ những tài liệu nào?
Doanh nghiệp phải lưu giữ những tài liệu nào?
 • Luật doanh nghiệp
 • 27 tháng 6, 2011

Điều 12 Luật Doanh nghiệp quy định chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp:   1.Tuỳ theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây: a) Điều lệ công ty; sửa đổi, ...