Luật doanh nghiệp

Việc định giá tài sản góp vốn được thực hiện như thế nào?
Việc định giá tài sản góp vốn được thực hiện như thế nào?
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. 2. Tài sản ...

Tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh
Tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn ...

Các tổ chức cá nhân không được quyền thành lập và quản lý Doanh nghiệp
Các tổ chức cá nhân không được quyền thành lập và quản lý Doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; b) Cán bộ, công chức theo ...

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp
Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Tuỳ theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây: a) Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc ...

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Các quyền và nghĩa vụ như đối với doanh nghiệp kinh doanh. 2. Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá thực hiện thầu hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có ...

Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong Kinh doanh
Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong Kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều ...

Quyền của doanh nghiệp trong Kinh doanh
Quyền của doanh nghiệp trong Kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo ...

Ngành, nghề và điều kiện kinh doanh
Ngành, nghề và điều kiện kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. 2. Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải ...

Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp
Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật này; bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân ...

Một số khái niệm về Doanh nghiệp
Một số khái niệm về Doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh ...

Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của người thành lập doanh nghiệp
Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của người thành lập doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân và tổ chức được Nhà nước bảo hộ. 2. Người thành lập doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký kinh doanh ...

Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh
Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau: 1. Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 6 (sáu) tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ...

Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo: Nếu Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thành ...

Các quy định về đặt tên hộ kinh doanh
Các quy định về đặt tên hộ kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: a) Thành tố thứ nhất: loại hình “Hộ kinh doanh”; b) Thành tố thứ hai: tên riêng của hộ kinh doanh .Tên riêng ...

Thời điểm và Địa điểm kinh doanh của Hộ kinh doanh
Thời điểm và Địa điểm kinh doanh của Hộ kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Thời điểm kinh doanh Hộ kinh doanh có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh phải có điều ...

Ai có quyền thành lập Hộ Kinh doanh?
Ai có quyền thành lập Hộ Kinh doanh?
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh. 2. Cá nhân, hộ ...

Hiểu thế nào là Hộ Kinh doanh cá thể
Hiểu thế nào là Hộ Kinh doanh cá thể
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không ...

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?
Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

Luật doanh nghiệp 2005 (có hiệu lực 1-7-2006) quy định các loại hình doanh nghiệp, trong đó có quy định về doanh nghiệp tư nhân (từ điều 141 đến điều 145). Theo đó, thì doanh nghiệp tư nhân là: - ...

Khái quát chung về Doanh nghiệp tư nhân
Khái quát chung về Doanh nghiệp tư nhân
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

I. Doanh nghiệp tư nhân 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp ...

Việc tiếp nhận thành viên mới trong Công ty hợp danh được thực hiện như thế nào?
Việc tiếp nhận thành viên mới trong Công ty hợp danh được thực hiện như thế nào?
 • Luật doanh nghiệp
 • 01 tháng 7, 2011

1. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. 2. Thành viên hợp danh hoặc ...