Khi đăng ký để cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD sang Giấy chứng nhận ĐKDN mà không thay đổi nội dung ĐKKD cũ, mã số đăng ký kinh doanh của tôi có bị thay đổi không?

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
Hỏi: Khi đăng ký để cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD sang Giấy chứng nhận ĐKDN mà không thay đổi nội dung ĐKKD cũ, mã số đăng ký kinh doanh của tôi có bị thay đổi không?
Đáp: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP thì mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đề nghị cấp đổi từ mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp để làm mã số cho doanh nghiệp. Mã số trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ không còn sử dụng. Mã số doanh nghiệp được lưu trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 
  • TAG :