Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên?

Theo quy định tại điều 16 Thông tư số 32/2009/TT-BTC Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tạm tính theo quý hoặc theo từng lần bán và quyết toán theo kỳ tính thuế.
 2. Trước hoặc trong khi tiến hành hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, nếu phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh khác thì người nộp thuế khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập hiện hành.
 3. Đối với trường hợp từng bên nhà thầu tham gia hợp đồng dầu khí xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp riêng biệt thì người nộp thuế khai thuế thu nhập doanh nghiệp ( trong đó xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng bên nhà thầu phải nộp và thay mặt từng nhà thầu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Chứng từ nộp thuế ghi rõ tên nhà thầu và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của từng nhà thầu.
 4. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
Đối với các hợp đồng dầu khí xác định được tỷ lệ tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp như hướng dẫn dưới đây thì việc tạm tính thuế thu nhập được thực hiện theo từng lần bán 4.1  Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
Số thuế TNDN tạm tính = Doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên x Tỷ lệ thuế TNDN tạm tính
Trong đó : + Doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên là toàn bộ giá trị của sản lượng dầu khí thực, được bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng của từng lần bán Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên không được bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng thì doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên được xác định bằng cách lấy khối lượng phần dầu thô, khí thiên nhiên tương ứng nhân(x) với giá bán do cơ quan thuế xác định như hướng dẫn tại Điều 5, Phần I thông tư 32/2009/TT-BTC
Tỷ lệ thuế TNDN tạm tính = 100% - Tỷ lệ chi phí được phép thu hồi - Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính - Tỷ lệ thuế xuất khẩu x Thuế suất thuế TNDN
  Người nộp thuế tự xác định ra tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và thông báo cho cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế biết cùng với thời hạn mục thông báo tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính nêu tại Điều 9, Mục I, Phần II Thông tư 32/2009/TT-BTC Ví dụ xác định tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với khai thác dầu thô: Giả sử:
 • Tỷ lệ chi phí được phép thu hồi: 35%
 • Tỷ lệ tạm nộp thuế tài nguyên: 18,18%
 • Tỷ lệ tạm nộp thuế xuất khẩu: 8,18%
 • Thuế suất thuế TNDN : 50%
Tỷ lệ  tạm tính thuế thu nhập doanh nghiêp là: (100%  - 35% -18,18% - 8,18% ) x 50% = 19,32 % Trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ khai thác khí thiên nhiên, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính được xác định tương tự như trên. 4.2  Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: 4.2.1       Trường hợp người nộp thuế xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần bán:
 • Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu số 01/TNDN-DK ban hành kèm theo Thông tư 32/2009/TT-BTC.
 • Thời gian nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: chậm nhất là ngày thứ 35 kể từ ngày xuất hóa đơn( đối với dầu thô bán tại thị trường nội địa ) hoặc ngày cơ quan hải quan xác nhận dầu thô xuất khẩu. Trường hợp ngày thứ 35 là ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết ( gọi chung là ngày nghỉ ) thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
 • Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: cùng với thời hạnh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
4.2.2       Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp được tạm tính theo quý thì việc khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháo luật về quản lý thuế. 4.2.3       Người nộp thuế thông báo với coq quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế về việc nộp thuế TNDN tạm tính theo từng lần bán hoặc theo quý.
 1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
5.1  Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:
 • Tờ khai quyết toán thuế thu  nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02/TNDN-DK ban hành kèm theo Thông tư 32/2009/TT-BTC
 • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí.
5.2  Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:
 • Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.
Trường hợp ngày thứ 90 hoặc ngày thứ 45 là ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết ( gọi chung là ngày nghỉ ) thì thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó. 5.3. Nộp thuế theo hồ sơ khai quyết toán thuế  thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ  hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế xác định:
 • Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính trong ký tính thuế lớn hơn số thuế phải nộp thì số thuế nộp thừa được trừ vào số thuế phải nộp của lần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành, nếu không có kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp theo.
 • Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạp tính trong ký tính thuế ít hơn số thuế phải nộp thì người nộp thuế phải nôp đủ số thuế còn thiều vào kho bạc Nhà nước cùng với thời hạnh nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

 • TAG :