Hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

  • Bài viết
  • 28 tháng 7, 2010
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận
  • TAG :