Hồ sơ và thủ tục cho các loại hình doanh nghiệp khi đăng ký online và đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có khác nhau không?

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
Hỏi: Hồ sơ và thủ tục cho các loại hình doanh nghiệp khi đăng ký online và đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có khác nhau không?
Đáp: Người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp giữa đăng ký online và đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh là giống nhau. Hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được quy định tại Chương IV, Thông tư số 14/2010/TT-BKH.
 
  • TAG :