Doanh nghiệp có thể được khắc hai con dấu không?

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 18 lượt xem
  • 0 bình luận
Hỏi: Doanh nghiệp có thể được khắc hai con dấu không?
Đáp: Khoản 2 điều 36 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai”.
 
  • TAG :