Dịch vụ đấu thầu

Thỏa thuận liên danh hồ sơ mời thầu xây lắp
Thỏa thuận liên danh hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

THỎA THUẬN LIÊN DANH _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: ____________________ [Ghi tên dự án] Căn cứ (2) ___________ [Luật Đấu thầu số ...

Bảng dữ liệu đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảng dữ liệu đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ ...

Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Mở thầu 1. Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến ...

Nộp hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Nộp hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT 1. HSDT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 9 Chương này. HSDT phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách niêm phong do nhà ...

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp
Chuẩn bị hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU Ngôn ngữ sử dụng HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ngữ ...

Trình tự các bước tổ chức đấu thầu
Trình tự các bước tổ chức đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

1. Phát hành hồ sơ mời thầu a) Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi (trường hợp không áp dụng thủ tục lựa chọn ...

Tổ chức đấu thầu với dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước
Tổ chức đấu thầu với dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

Việc tổ chức đấu thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng vốn Nhà nước được quy định tại mục 3 trình tự thực hiện đấu thầu của Luật Đấu thầu được Quốc hội nước Cộng hòa xã ...

QUY TRÌNH ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 10 tháng 6, 2011

QUY TRÌNH ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC Chuẩn bị đấu thầu 1. Lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu Tuỳ theo tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói ...

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 07 tháng 6, 2011

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc vừa ký ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn. Thông tư áp dụng cho các tổ chức, cá nhân ...

 Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại nam định
Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại nam định
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 21 tháng 4, 2011

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau. I. Thông tin cơ bản 1. Giới thiệu chung về dự án và gói ...

Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại Hải Phòng
Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại Hải Phòng
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 21 tháng 4, 2011

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau. I. Thông tin cơ bản 1. Giới thiệu chung về dự án và gói ...

Mỗi gói thầu chỉ có 1 HSMT
Mỗi gói thầu chỉ có 1 HSMT
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 10 tháng 4, 2011

Hỏi: Điều 6 Khoản 4 Luật đấu thầu có ghi “Mỗi gói thầu chỉ có 1 HSMT và được tiến hành đấu thầu 1 lần”. Điều 4 khoản 24 của Luật có định nghĩa “Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài ...

Thanh lý hợp đồng
Thanh lý hợp đồng
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 10 tháng 4, 2011

Thanh lý hợp đồng Hỏi: Điều 59, khoản 3 Luật Đấu thầu có quy định “Việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện xong trong thời hạn bốm mươi năm ngày kể từ khi chủ đầu tư và nhà thầu ...

Về việc ký hợp đồng đối với nhà thầu là liên danh
Về việc ký hợp đồng đối với nhà thầu là liên danh
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 10 tháng 4, 2011

Hỏi: Tại khoản 2 Điều 46 Luật đấu thầu năm 2005 khi đề cập về nguyên tắc xây dựng hợp đồng quy định “Trường hợp là nhà thầu liên danh, trong hợp đồng ký với chủ đầu tư phải có chữ ...

Chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp
Chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 10 tháng 4, 2011

Hỏi: Gói thầu xây lắp được phê duyệt kế hoạch đấu thầu là chỉ định thầu: - Như vậy Chủ đầu tư phải phát hành và bán hồ sơ yêu cầu cho mấy nhà thầu? - Nếu chỉ bán cho 1 Nhà thầu thì ...

Trang: 123

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật