Dịch vụ đấu thầu

Thành phần hợp đồng đấu thầu
Thành phần hợp đồng đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Thành phần hợp đồng là các tài liệu hình thành nên hợp đồng để điều chỉnh trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu. Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như ...

Hình thức hợp đồng trọn gói
Hình thức hợp đồng trọn gói
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói được quy định tại Điều 49 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau: a) Giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực ...

Hình thức hợp đồng theo đơn giá
Hình thức hợp đồng theo đơn giá
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức theo đơn giá được quy định tại Điều 50 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau: 1. Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá trong hợp đồng ...

Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng
Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Điều chỉnh giá hợp đồng a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với hình thức theo đơn giá, hình thức theo thời gian. Trong hợp đồng cần phải quy định rõ nội dung điều chỉnh, ...

Hồ sơ thanh toán
Hồ sơ thanh toán
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Hồ sơ thanh toán được quy định trong hợp đồng bao gồm: 1. Đối với phần công việc xây lắp áp dụng hình thức theo đơn giá: a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh ...

Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị
Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Kiến nghị phải là của nhà thầu tham gia đấu thầu. 2. Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có). 3. ...

Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị
Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Chủ tịch Hội đồng tư vấn a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Trung ương là đại diện có thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp Trung ương có trách nhiệm tư ...

Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Ngày 29/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn. Thông tư ...

Quản lý nhà thầu nước ngoài
Quản lý nhà thầu nước ngoài
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

1. Sau khi được lựa chọn để thực hiện các gói thầu trên lãnh thổ Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, nhập khẩu, xuất ...

Bảng dữ liệu đấu thầu
Bảng dữ liệu đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ sự ...

Biểu mẫu dự thầu mẫu số 1
Biểu mẫu dự thầu mẫu số 1
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

BIỂU MẪU DỰ THẦU Mẫu số 1 ĐƠN DỰ THẦU ____, ngày____tháng ___năm____ Kính gửi: _____________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và ...

Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

KÊ KHAI NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH 1. Tên nhà thầu: __________________________________________________ Địa chỉ: ...

Mẫu bảo lãnh dự thầu
Mẫu bảo lãnh dự thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

BẢO LÃNH DỰ THẦU ____, ngày___ tháng ___ năm ___ Kính gửi: _________________[Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Căn cứ vào việc ______[Ghi tên nhà thầu tha How To Make Your Girlfriend Back ...

Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA  YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều 1. Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới ...

Mẫu hợp đồng đấu thầu
Mẫu hợp đồng đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

MẪU HỢP ĐỒNG (Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa) _______, ngày ___ tháng ___ năm ____ Hợp đồng số: ___________ Gói thầu: _______________ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự ...

Yêu cầu về thủ tục đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Yêu cầu về thủ tục đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU Mục 1. Nội dung đấu thầu 1. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu ...

Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

Ngày hoàn thành công trình Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào ngày khởi công nêu tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà ...

Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ...

Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

BẢNG TIÊN LƯỢNG Chương này liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu. STT Hạng mục, nội dung công việc Đơn vị ...

Bảo lãnh dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảo lãnh dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 tháng 6, 2011

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Kính gửi: _____________________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Căn cứ vào việc ______ [Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật