Công văn của Tổng cục Thuế số 1592/TCT-HTQT ngày 13/5/2010 về việc miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi tiền cho vay

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Tổng cục Thuế nhận được thư của Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc đề nghị bổ sung Tập đoàn Tài chính Hàn Quốc (KoFC) vào danh mục các tổ chức tài chính được miễn thuế theo quy định tại khoản 3 và 4, Điều 11. Lãi tiền cho vay, Hiệp định tránh đánh thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế Việt Nam và Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc đã hoàn tất các thủ tục thoả thuận song phương liên quan đến lãi tiền cho vay của KoFC theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trên cơ sở này, Tổng cục Thuế thông báo lãi tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam và trả cho các khoản vay của KoFC sẽ được miễn thuế tại Việt Nam theo quy định của Điều 11. Lãi tiền cho vay, Hiệp định tránh dành thuế giữa Việt Nanh và Hàn Quốc.

Thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được thực hiện theo quy định tại mục X, phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thông báo cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam thuộc sự quản lý của Cục Thuế được biết và thực hiện theo đúng các quy định nêu trên./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :