Công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoán sản rắn

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn  tại mục c Thủ tục này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ - Sở TN&MT. - Bộ phận tiếp nhận sẽ ghi Giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ cho Phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường. + Bước 2: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do không thể công nhận hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho đúng yêu cầu. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND tỉnh kèm theo 01 bộ hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận. + Bước 3: Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh ra Quyết định công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn. Trường hợp UBND tỉnh không đồng ý công nhận, UBND tỉnh ra văn bản thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở thông báo cho tổ chức, cá nhân biết. + Bước 4. Tổ chức, cá nhân đến nhận Quyết định tại Sở TN&MT. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ - Sở TN&MT. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Công văn trình báo cáo của tổ chức, cá nhân (bản chính). - Một bộ bản in (bản chính) và một bộ ghi trên đĩa CD báo cáo của mỏ. - Một bộ báo cáo thăm dò khoáng sản tính trữ lượng theo các quy định cũ bao gồm: Bản thuyết minh, phụ lục, các bản vẽ và các tài liệu liên quan (bản photo có chứng thực). * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn không quá mười ba (13) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm tra hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn. - Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan tiếp nhận trình, UBND tỉnh xem xét, quyết định việc công nhận hoặc không công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Cơ quan thực hiện TTHC: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005; có hiệu lực thi hành kể từ ngày - Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. - Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. - Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 7/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. - Quyết định số 45/2006/QÐ-UBND ngày  26/9/2006 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.        
  • TAG :