Cấp mã số thuế trong 2 ngày làm việc

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 17 lượt xem
  • 0 bình luận
Cụ thể, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thông tin đề nghị cấp mới mã số doanh nghiệp, sau khi nhận đầy đủ thông tin về doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển sang, cơ quan thuế trả kết quả về cấp mã số thuế cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Mã số thuế do cơ quan thuế cấp sẽ được lấy làm mã số doanh nghiệp và ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn 2 ngày truyền nhận thông tin là thời gian làm việc theo giờ hành chính theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp đường truyền gặp sự cố không thể khắc phục được kịp thời, cơ quan thuế hay cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, cơ quan thuế phải phối hợp ngay với cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện luân chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký và trả kết quả bằng tài liệu giấy.  
  • TAG :