Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước. 2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây: a) Hộ chiếu Việt Nam; b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: - Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam; - Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; - Giấy xác nhận đăng ký công dân; - Giấy xác nhận gốc Việt Nam; - Giấy xác nhận có gốc Việt Nam;- Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam; - Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật. 3. Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam. 4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.
  • TAG :