Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002 của nước CHXHCN Việt Nam

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 18 lượt xem
  • 0 bình luận
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Tên file: Luat lao dong.pdf
Dung lượng: 521,508 bytes
Download tại đây
  • TAG :