Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)giai đoạn 2007 – 2012

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 248 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)giai đoạn 2007 – 2012

   

BỘ TÀI CHÍNH

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Số: 313 /QĐ-BTC

 

Hà Nội, ngày 25  tháng 02 năm 2008

                          

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện

Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ

sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)

Giai đoạn 2007 – 2012

___________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Tài chính để thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giai đoạn 2007 – 2012.

Điều 2. Chương trình hành động của Bộ Tài chính cụ thể hoá các nội dung công việc trong phạm vi ngành tài chính để triển khai thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP, bao gồm:

-          Kế hoạch triển khai thực hiện các cam kết WTO trong lĩnh vực tài chính (Phụ lục I);

-          Kế hoạch triển khai các hoạt động của Bộ Tài chính để thực hiện có hiệu quả các cam kết WTO (Phụ lục II).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ Chương trình hành động của Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ chủ động xây dựng và chi tiết hóa các bước triển khai đối với các nội dung công việc thuộc trách nhiệm đơn vị mình, có sự phối hợp, lồng ghép các yêu cầu thực thi có hiệu quả các cam kết WTO với các chương trình cải cách, đề án hoàn thiện thể chế, quản lý của đơn vị mình; đảm bảo gắn kết việc thực thi cam kết WTO với các nhiệm vụ chung của đơn vị.

- Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm chủ động triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết WTO và các cam kết hội nhập khác. Định kỳ 6 tháng, các đơn vị có trách nhiệm thông báo Văn phòng Bộ và Vụ Hợp tác quốc tế về tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định này.

- Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì theo dõi và tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính; Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong Bộ tìm kiếm và khai thác các nguồn hỗ trợ kỹ thuật để triển khai các nội dung của Chương trình hành động.

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan trong Bộ tiến hành theo dõi, rà soát hệ thống văn bản pháp luật, đặc biệt là đối với các văn bản, chính sách mới sẽ được ban hành, để đảm bảo phù hợp với các cam kết WTO; đảm bảo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được minh bạch, rõ ràng, cụ thể; và đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho mọi đối tượng liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- Như Điều 5;

- Lưu: VT, HTQT. 

BỘ TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
QD313BTC1.DOC
QD313BTC2.DOC
QD313BTC3.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :