Áp dụng điều ước quốc tế về thuế xuất nhập khẩu

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận
Theo quy định tại điều 6 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc Hội khóa 11  thì  trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
  • TAG :