Bài viết

Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX
Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX
  • Thuế thu nhập
  • 25 tháng 6, 2011

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc
Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc
  • Thuế thu nhập
  • 25 tháng 6, 2011

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008...