Bài viết

Chuyển lỗ
Chuyển lỗ
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Chuyển lỗ được quy định như sau: Theo quy định tại điều 16 Luật thuế ...

Các trường hợp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác
Các trường hợp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 15 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì các trường hợp giảm thuế khác được quy định như sau: Theo quy định ...

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được quy ...

Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như ...

Thông báo về hết thời gian giảm thuế?
Thông báo về hết thời gian giảm thuế?
 • Cách kê khai thuế
 • 26 tháng 7, 2010

Thông báo về hết thời gian giảm thuế? Thông báo về hết thời gian giảm thuế? Theo hướng dẫn tại công văn sốQuyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ...

Thông báo về hết thời gian giảm thuế?
Thông báo về hết thời gian giảm thuế?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Thông báo về hết thời gian giảm thuế? Theo hướng dẫn tại công văn sốQuyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện ...

Điều kiện nào về chứng từ thanh toán qua Ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để khấu trừ, hoàn thuế GTGT?
Điều kiện nào về chứng từ thanh toán qua Ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để khấu trừ, hoàn thuế GTGT?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Điều kiện nào về chứng từ thanh toán qua Ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để khấu trừ, hoàn thuế ...

Hóa đơn GTGT ghi giá trị tiền hàng nhỏ hơn hoặc bằng 20 triệu đồng nhưng tổng giá trị tiền thanh toán trên 20 triệu đồng không có chứng từ thanh toán
Hóa đơn GTGT ghi giá trị tiền hàng nhỏ hơn hoặc bằng 20 triệu đồng nhưng tổng giá trị tiền thanh toán trên 20 triệu đồng không có chứng từ thanh toán
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Hóa đơn GTGT ghi giá trị tiền hàng nhỏ hơn hoặc bằng 20 triệu đồng nhưng tổng giá trị tiền thanh toán trên 20 triệu đồng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng có được khấu trừ, ...

Khấu trừ VAT
Khấu trừ VAT
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế VAT, tính thuế theo phương pháp khấu trừ. được sử dụng để khuyến mãi, quảng cáo, tiêu dùng ...

Đăng kí khấu hao tài sản cố định
Đăng kí khấu hao tài sản cố định
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Công ty tôi mới mua ô tô phục vụ thương mại dịch vụ. Tôi xin hỏi có phải đăng ký phương pháp khấu hao, thời gian khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế hay ...

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Ngày 13/05/2010, công ty tôi có nhập khẩu một lô hàng từ Thái lan. Tờ khai nhập khẩu ngày 13/05/2010. Vậy công ty có được kê khai khấu ...

Dịch vụ tư vấn Thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Văn phòng Luật - Bắc Việt Luật.
Dịch vụ tư vấn Thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Văn phòng Luật - Bắc Việt Luật.
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 16 tháng 10, 2009

Là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Luật - Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp ...

should i contact my ex boyfriend after he broke up with me
should i contact my ex boyfriend after he broke up with me
 • Bài viết
 • 16 tháng 10, 2009

what to say back to getting dumped and i am upset my ex i just have a breakup i need him back or signs that your ex girlfriend still likes you. how win back my ex boyfriend guaranteed way to get ex back after 3 weeks have passed free advice, ...

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
 • Bài viết
 • 16 tháng 10, 2009

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã ...